سیستم فروش در وضعیت عملیات پشتیبانی است لذا ارتباط با سامانه فعلا مقدور نمی باشد لطفا مرورگر را بسته و چند دقیقه دیگر مجددا سعی نمایید
ضمنا ساعت عملیات پشتیبانی روزانه از ساعت 6:30 تا 6:50 ، 13:30 تا 13:50 و 19:30 تا 19:50 میباشد.