بلیت قطار,سفیر ریل
برنامه حرکت از 98/01/17 تا 98/03/10
ردیف مبدا - مقصد نوع واگن شرکت مالک شماره قطار ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مقصد شماره قطار برگشت ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مبدا
1 تهران - مشهد شش تخته کویر جوپار 390 14:35 همه روزه 00:45 391 12:10 همه روزه 22:50
2 تهران - مشهد شش تخته کویر جوپار 392 17:45 یک روز در میان 03:55 363 23:30 یکروز در میان 09:40
3 تهران - مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 362 21:50 همه روزه 08:00 363 22:40 همه روزه 09:00
4 تهران - مشهد چهارتخته لوکس سروش بن ریل 316 16:25 همه روزه 02:35 317 08:05 همه روزه 18:25
5 تهران - مشهد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 350 13:35 همه روزه 00:05 351 12:30 همه روزه 23:35
6 تهران - مشهد شش تخته کویر جوپار 330 07:40 همه روزه 18:15 331 23:00 همه روزه 09:20
7 تهران - مشهد شش تخته اپتیما ریل سیر کوثر 342 13:55 یکروز در میان 00:25 343 17:55 یکروز در میان 04:15
8 تهران - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 366 20:35 همه روزه 07:05 367 17:20 همه روزه 03:40
9 تهران - مشهد چهارتخته لوکس غدیر ریل ترابر سبا 348 18:05 همه روزه 04:15 349 20:05 همه روزه 06:45
10 تهران - مشهد چهارتخته لوکس پارس لاریم 384 22:00 همه روزه 08:10 385 17:25 همه روزه 03:45
11 تهران - مشهد چهار تخته پرستو بن ریل 354 23:05 همه روزه 09:15 355 18:35 همه روزه 04:55
12 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 580 16:20 یک روز در میان 10:20 581 14:45 یک روز در میان 09:25
12 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 580 16:20 یک روز در میان 10:20 581 14:45 یک روز در میان 09:25
14 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 584 18:10 یک روز در میان 12:00 585 16:55 یک روز در میان 11:10
15 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس غدیر ریل ترابر سبا 584 18:10 یک روز در میان 12:00 585 16:55 یک روز در میان 11:10
16 اهواز - مشهد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 180 09:05 همه روزه 11:05 181 01:45 همه روزه 03:40
18 بندرعباس - مشهد چهارتخته لوکس غزال ریل سیر کوثر 880 15:40 یک روز در میان 13:15 881 11:35 یک روز در میان 10:30
18 بندرعباس - مشهد چهارتخته لوکس غزال ریل سیر کوثر 880 15:40 یک روز در میان 13:15 881 11:35 یک روز در میان 10:30
20 قم - مشهد شش تخته بنیاد بن ریل 184 12:25 یک روز در میان 01:30 185 11:50 یک روز در میان 00:50
20 قم - مشهد شش تخته بنیاد بن ریل 184 12:25 یک روز در میان 01:30 185 11:50 یک روز در میان 00:50
21 قم - مشهد چهارتخته لوکس سروش بن ریل 186 00:10 یک روز در میان 13:00 187 00:10 یک روز در میان 12:55
22 زنجان - مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ريل 490 15:55 یکروز در میان 07:20 491 15:05 یکروز در میان 06:50
23 کرج - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 496 23:50 یک روز در میان 11:25 497 16:15 یک روز در میان 04:10
24 کرمان - مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 780 17:45 یک روز در میان 10:35 781 15:20 یک روز در میان 08:15
25 کرمان - مشهد شش تخته کویر جوپار 780 17:45 یک روز در میان 10:35 781 15:20 یک روز در میان 08:15
26 یزد - مشهد چهارتخته لوکس غزال ریل سیر کوثر 680 15:40 یک روز در میان 06:05 681 19:30 یک روز در میان 10:00
27 همدان - مشهد چهارتخته لوکس سروش بن ریل 192 15:00 یک روز در میان 06:20 193 15:55 یک روز در میان 07:00
28 تهران - خرمشهر شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 130 14:05 همه روزه 07:20 131 12:45 همه روزه 06:30
30 تهران - اهواز شش تخته نگین ریل ترابر سبا 132 16:50 یک روز در میان 08:30 133 16:30 یک روز در میان 08:05
30 تهران - اهواز شش تخته نگین ریل ترابر سبا 132 16:50 یک روز در میان 08:30 133 16:30 یک روز در میان 08:05
31 تهران - بندرعباس چهارتخته لوکس غزال بن ریل 822 12:15 یک روز در میان 08:35 823 11:55 یک روز در میان 07:35
32 تهران - بندرعباس شش تخته کویر جوپار 820 13:20 همه روزه, 09:35 821 13:05 همه روزه, 09:10
34 تهران - تبریز شش تخته و چهارتخته رعد تبریز 430 20:15 یک روز در میان 08:30 431 17:30 یک روز در میان 05:45
34 تهران - تبریز شش تخته و چهارتخته رعد تبریز 430 20:15 یک روز در میان 08:30 431 17:30 یک روز در میان 05:45
35 تهران - کرمان چهارتخته لوکس غزال بن ریل 722 17:15 یک روز در میان 07:00 723 14:10 یک روز در میان 04:25
36 تهران - کرمان شش تخته کویر جوپار 720 19:55 همه روزه 10:00 721 16:10 همه روزه 06:15
37 تهران - زاهدان شش تخته کویر جوپار 724 11:25 یک روز در میان 09:20 725 13:00 یک روز در میان 11:15
38 تهران - یزد چهارتخته لوکس غدیر - اتوبوسی ریل ترابر سبا 620 22:10 یک روز در میان 06:15 621 21:10 یک روز در میان 05:40
39 تهران - یزد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 620 22:10 یک روز در میان 06:15 621 21:10 یک روز در میان 05:40
40 تهران - میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 450 05:15 همه روزه, 11:25 451 15:05 همه روزه, 20:40
41 تهران - میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 452 15:00 همه روزه, 20:50 453 05:10 همه روزه, 11:05
42 تهران - میانه اتوبوسی ماهان جوپار 454 16:25 همه روزه, 22:40 455 06:20 همه روزه, 12:20
43 طبس - مشهد چهارتخته لوکس سفیر و اتوبوسی بن ریل 974 20:25 یکروز در میان 03:45 975 22:05 یکروز در میان 04:50
شرکت سفیر ریل آسیا سفر خوبی را برای شما آرزومند است