بلیت قطار,سفیر ریل
برنامه حرکت از 98/12/24 تا 99/01/15
ردیف مبدا - مقصد نوع واگن شرکت مالک شماره قطار ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مقصد شماره قطار برگشت ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مبدا
1 تهران - مشهد سه ستاره 6 تخته کویر و سه ستاره اتوبوسی ماهان جوپار 390 0:35 همه روزه 11:05 391 16:20 همه روزه 2:55
2 تهران - مشهد سه ستاره 6 تخته پارسی مهتاب 354 7:50 همه روزه 18:10 355 23:25 همه روزه 9:55
3 تهران - مشهد سه ستاره 6 تخته اپتیما ریل سیرکوثر 342 13:45 فرد تاریخ 0:25 343 18:00 زوج تاریخ 4:30
4 تهران - مشهد سه ستاره 6 تخته کویر جوپار 330 14:25 همه روزه 1:10 331 9:20 همه روزه 19:40
5 تهران - مشهد سه ستاره 6 تخته پارسی مهتاب 350 15:00 همه روزه 1:25 351 14:10 همه روزه 0:55
6 تهران - مشهد چهار ستاره سروش بن ریل بنیاد 316 18:15 زوج تاریخ 4:40 317 22:45 فرد تاریخ 9:15
7 تهران - مشهد پنج ستاره نور نورالرضا 366 20:15 همه روزه 7:00 367 18:40 همه روزه 5:10
8 تهران - مشهد چهار ستاره غزال بن ریل بنیاد 362 20:55 همه روزه 7:20 363 21:10 همه روزه 7:45
9 تهران - مشهد چهار ستاره غدیر ریل ترابر سبا 348 21:15 همه روزه 7:35 349 19:40 همه روزه 6:30
10 تهران - مشهد چهار ستاره غزال پارس لاریم پارس لاریم 384 22:30 همه روزه 9:00 385 23:05 همه روزه 9:35
11 اصفهان - مشهد چهار ستاره نور نورالرضا 580 15:45 زوج تاریخ 10:20 581 15:20 فرد تاریخ 9:30
12 اصفهان - مشهد چهار ستاره نور نورالرضا 584 17:00 فرد تاریخ 11:30 585 17:20 زوج تاریخ 11:40
13 اصفهان - مشهد چهار ستاره غدیر ریل ترابر سبا 584 17:00 زوج تاریخ 11:30 585 17:20 فرد تاریخ 11:40
14 اهواز - مشهد سه ستاره 6تخته مهتاب و چهارستاره کرخه مهتاب -بنیاد 180 9:45 همه روزه 12:20 181 22:10 همه روزه 1:05
15 بندعباس - مشهد چهار ستاره غزال ریل سیر کوثر ریل سیرکوثر 880 14:50 زوج تاریخ 12:05 881 12:00 فرد تاریخ 10:10
16 بندعباس - مشهد سه ستاره 6 تخته اپتیما ریل سیرکوثر 880 14:50 فرد تاریخ 12:05 881 12:00 زوج تاریخ 10:10
17 زنجان - مشهد چهار ستاره غزال بن ریل بنیاد 490 13:40 فرد تاریخ 5:45 491 15:00 زوج تاریخ 6:45
18 قزوین - مشهد سه ستاره 6تخته مهتاب مهتاب 484 23:10 زوج تاریخ 12:30 485 0:30 زوج تاریخ 13:40
19 طبس - مشهد سه ستاره سفیر بنیاد 974 23:30 فرد تاریخ 6:15 975 21:55 زوج تاریخ 5:15
20 قم - مشهد چهار ستاره سروش بن ریل بنیاد 186 0:45 زوج تاریخ 14:25 187 0:55 فرد تاریخ 14:05
21 قم - مشهد سه ستاره 6تخته بن ریل بنیاد 184 13:10 فرد تاریخ 2:25 185 13:50 زوج تاریخ 2:45
22 قم - مشهد سه ستاره 6تخته مهدیس نورالرضا 170 13:10 چهار روز درمیان زوج 2:25 171 17:00 چهار روز درمیان فرد 6:20
23 کرج - مشهد چهار ستاره نور نورالرضا 496 20:35 زوج تاریخ 8:20 497 16:40 فرد تاریخ 4:35
24 کرمان - مشهد چهار ستاره غزال بن ریل بنیاد 780 17:20 فرد تاریخ 9:30 781 14:45 زوج تاریخ 7:00
25 کرمان - مشهد سه ستاره 6 تخته کویر جوپار 780 17:20 زوج تاریخ 9:30 781 14:45 فرد تاریخ 7:00
26 همدان - مشهد چهار ستاره سروش بن ریل بنیاد 192 18:30 فرد تاریخ 10:00 193 16:00 زوج تاریخ 7:25
27 یزد - مشهد چهار ستاره غزال ریل سیر کوثر ریل سیرکوثر 680 15:00 زوج تاریخ 5:25 681 17:40 فرد تاریخ 8:45
28 بستان آباد - مشهد سه ستاره 6تخته مهدیس نورالرضا 498 15:35 چهار روز درمیان زوج 11:45 499 11:30 چهار روز درمیان فرد 8:25
29 تهران - خرمشهر چهارستاره کرخه بنیاد 130 15:40 فرد تاریخ 9:10 131 13:25 زوج تاریخ 7:00
30 تهران - اهواز چهارستاره نگین ریل ترابر سبا 132 19:55 فرد تاریخ 11:15 133 18:25 زوج تاریخ 9:20
31 تهران - اهواز چهارستاره نگین ریل ترابر سبا 132 19:55 زوج تاریخ 11:15 133 18:25 فرد تاریخ 9:20
32 تهران - بندرعباس سه ستاره 6 تخته کویر جوپار 820 12:25 همه روزه 8:15 821 12:30 همه روزه 8:15
33 تهران - بندرعباس چهار ستاره غزال بن ریل بنیاد 822 13:30 فرد تاریخ 9:35 823 13:40 زوج تاریخ 9:40
34 تهران - بندرعباس سه ستاره 6 تخته کویر جوپار 824 16:00 زوج تاریخ 11:50 825 15:50 فرد تاریخ 11:15
35 تهران - تبریز دوستاره 6تخته سهند و سه ستاره 4تخته سهند رعد تبریز 430 20:20 زوج تاریخ 8:30 431 18:25 فرد تاریخ 6:15
36 تهران - تبریز دوستاره 6تخته سهند و سه ستاره 4تخته سهند رعد تبریز 430 20:20 فرد تاریخ 8:30 431 18:25 زوج تاریخ 6:15
37 تهران - کرمان سه ستاره 6 تخته کویر بنیاد 722 19:30 زوج تاریخ 9:05 723 14:25 فرد تاریخ 4:05
38 تهران - کرمان چهار ستاره غزال بن ریل جوپار 720 20:50 همه روزه 10:25 721 16:20 همه روزه 6:20
39 تهران - زاهدان سه ستاره 6 تخته کویر جوپار 724 11:00 فرد تاریخ 8:35 725 15:20 زوج تاریخ 13:50
40 تهران - شیراز چهار ستاره نور نورالرضا 524 16:45 فرد تاریخ 7:30 525 17:20 زوج تاریخ 7:45
41 تهران - یزد سه ستاره 6تخته مهتاب مهتاب 620 21:35 زوج تاریخ 5:10 621 21:10 فرد تاریخ 4:45
42 تهران - یزد چهارستاره غدیر و سه ستاره نگین اتوبوسی ریل ترابر سبا 620 21:35 فرد تاریخ 5:10 621 21:10 زوج تاریخ 4:45
43 تهران - میانه سه ستاره نگین اتوبوسی ریل ترابر سبا 450 5:15 همه روزه 11:05 451 14:35 همه روزه 20:20
44 تهران - میانه سه ستاره نگین اتوبوسی ریل ترابر سبا 452 16:05 همه روزه 22:00 453 6:00 همه روزه 11:25
شرکت سفیر ریل آسیا سفر خوبی را برای شما آرزومند است